Bygnings- og rumakustik

Nyheder: Bygnings- og rumakustik
Forslag til nyt Bygningsreglement 2015 til høring
[2015-02-13 09:50:02]
Forslaget blev publiceret 6. februar og kan hentes her.
Høringsfristen er 20. marts 2015 kl. 12.
bir
Trinlydforbedring i boligbyggeri
[2014-12-28 19:28:59]
Der holdes møde mandag den 1. december 2014, 13.30-17.30, i møderum 0.06 på A.C Meyers Vænge 15 om mulighederne for at forbedre trinlydisoleringen i eksisterende byggeri, når der foretages renovering. Der præsenteres løsninger og resultater fra laboratorie- og feltmålinger af trinlydforbedring opnået i et projekt udført af SBi i samarbejde med DELTA og finansieret af Landsbyggefonden og Danielsens Fond. Der er desuden inviteret gæstetalere fra hhv. SIF/SDU (København) og Veneklasen Associates (USA). Mødet havde 45 deltagere.
Se programmet her: klik her
bir
DAS-temamøde ”Innovative lydisolerende vinduesløsninger”
[2011-09-02 10:44:38]
Der afholdes et DAS-temamøde med emnet ”Innovative lydisolerende vinduesløsninger”, se vedhæftede program klik her.
Dato & tid: Onsdag den 21. september 2011 kl. 14
Sted: COWI A/S, Vestre Stationsvej 7, 5000 Odense C (10 min. gang fra banegården)
Bemærk: Parkering foregår på COWIs gæsteparkering. Parkeringskort fås i receptionen og der må kun parkeres i COWIs parkeringsbåse.
Tilmelding senest den 13. september 2011 hos Gunhil Nørhave på mail d-a-s@elektro.dtu.dk
jea
Breaking news: Efterklangstiden i DR koncertsalen er nu offentliggjort
[2011-03-14 10:00:26]
De første måleresulater fra DR's koncertsal blev offentliggjort ved et internationalt symposium om Rumakustik i Melbourne Australien i august måned 2010.

Målingerne er dermed fra før de seneste justeringer af salens akustik.

Eterklangstiden i tom sal blev målt til 2,15 sek. og er i fuld sal beregnet til 2,0 sek. (500-2 kHz) - oplyses det fra symposiet.

I fuld sal er efterklangstiden efterfølgende (12/11-2010) målt med afbrudt symfoniorkester og fuld sal til 1,9 sek.
jea
ÆLDRE NYHEDER Referat af møde om høringsudkast til nyt Bygningsreglement (BR-07)
[2011-03-14 09:59:37]
DAS BR07 Høringssvar består af de passager der er i kursiv. Det er som hovedregl de kommentarer, der var enighed om ved mødet - uden debatindlæg. Med hensyn til punktet Bilag 3, Akkrediterede målinger, afsnit 2 side 154, er begge synspunkter medtaget.
Referat af møde om høringsudkast til nyt Bygningsreglement (BR-07)Sted:15. januar 2006 13:30 – 17:00, DTU Bygning 341, Auditorium 22

Mødearrangør: Dansk Akustisk Selskab, Teknisk komite for Bygnings- og Rumakustik

Ordstyrer: Claus Møller Petdersen, Acoustica Carl-Bro

Referenter: Per Trøjgård, ØDS

Ditte Kleener, NNE

Jesper Bo Andersen, Birch & KrogboeMødet blev indledt med et indlæg af Dan Hoffmeyer, Delta, som er medforfatter til høringsudkastet, hvor han gennemgik de enkelte paragraffer i det BR07. Antallet af egentlige paragraffer er reduceret fra 27 til 11, hvor der i højere grad er anvendt henvisninger til DS og ISO-standarder. Den centrale standard vil blive DS 490 omkring lydklassificering af boliger. Yderligere er bilag 3 omkring bygnings akustiske målinger revideret, og der er tilføjet et nyt bilag 4 med akustiske krav til undervisnings- og daginstitutionsbyggeri. Dan Hoffmeyer gjorde blandt andet opmærksom på, at de gældende lydkrav, som påtænkes overført til det nye BR07, er utidssvarende da de er fra 1950’erne og 60’erne.Andet indlæg var af Jens Holger Rindel, DTU Akustisk Teknologi, som gennemgik en påtænkt revision af DS 490 om omkring lydklassificering af boliger. Grundlaget for revisionen er primært, at DS 490 mangler en række krav til f.eks. lydisoleringen for døre og efterklangstider, hvilket der var stillet krav til i det eksisterende bygningsreglement (BR95), og som ønskes opretholdt i det nye bygningsreglement. Revisionen er offentliggjort i høringsforslag fra 12. januar 2007.I det efterfølgende er der givet et referat fra diskussionen på mødetDS 490, Betegnelser

Ingen ændringer

- Birgit Rasmussen, Velux, spurgte om det var overvejet at skifte betegnelse fra R’w til Dn,e,w, da dette er udviklingen i andre lande ?

- Jens Holger Rindel, DTU Akustisk Teknologi, svarede, at den nuværende revision var udført med mindst mulige ændringer med det formål at bestemmelserne vedrørende boliger skulle overføres fra BR 07 til DS 490. På et senere tidspunkt kunne det blive aktuelt at overveje den mere principielle ændring af målestørrelser.

1.5, stk. 2 1) ang. muligheder for krav om måling.

Det foreslås, at undtagelsen for krav om måling for sommerhuse og fritliggende enfamilieshuse slettes. (de to sidste linjer i afsnittet slettes).

- Dan Brøsted Pedersen, DB-A, oplyste af fritliggende kan måles i dag

- Jan Christensen, Niras, nævnte, at undtagelsen ellers ville kunne bruges til at omgå kravene med.

4.1, vejledning side 68, Konstruktioner generelt

Følgende tekst foreslås tilføjet vejledningen ”Hensyn til lydisolation kan være dimensionerende, der henvises til Kap. 6 ”.

- Jens Holger Rindel, DTU Akustisk Teknologi, nævnte at dette burde specificeres her, da lyd nu ligger under indeklima.6.4.1, stk. 1, Generelt.

Det foreslås at tilføje til vejledningen, at ”For at opnå de ønskede lydforhold, skal det tilsikres at der træffes beslutning om lydforhold i planlægningsfasen, og at bygninger projekteres, bygges og kontrolleres, så det sikres at lydkravene overholdes”

- Bent Christensen, BC Lydforhold fremsatte dette forslag, da det vil være vigtigt for kvaliteten af fremtidigt byggeri, og at kvaliteten opnås i de tidlige byggefaser.

- Dan Hoffmeyer nævnte, at SBI anvisningen der supplerer BR07, indeholder en del vejledninger omkring dette.

Bilag 3, ang. bygningsakutiske målinger, Installationsstøj

Det foreslås at tilføje til side 158, afsnit 3, at ”Alternativt udføres der en måling af efterklangstiden, og der korrigeres svarende til efterklangstiden 0.5 sekunder ”.

- Per Trøjgård, ØDS, nævnte, at det kunne være problematisk med mulighed for både 3 dB korrektion og en efterklangskorrektion for møblerede rum ved trafikstøj, men ikke for installationsstøj.

- Henrik S. Olesen, Delta, nævnte at det var af historiske årsager, men at det ikke var muligt at undgå 3 dB korrektion på grund af referencer til andre standarder.

- Knud Skovgård, Akustiknet, sagde at hans erfaring var, at det var for hård en straf for møblerede rum.

- Dan Brøsted Petersen, DB-A, sagde, at i visse situationer, hvor man er langt fra kravværdien, kan det undlades at måle efterklangstiden.Bilag 3, reference til instrumentstandarder

Reference til DS/EN 60651 side 157 er ukorrekt da denne standard er ophævet. Der bør i stedet henvises til DS/EN 61672

- Leif Sloth Christensen, Brüel & Kjær, påpegede dette.Bilag 3, Akkrediterede målinger, afsnit 2 side 154

Vedr. dette spørgsmål er der delte holdninger i DAS.

Nogle ser gerne at man overvejer at fjerne sætningen, der nævner muligheden for at kommunen kan kræve målinger udført som akkrediterede prøvning.

Andre ønsker til gengæld at fastholde sætningen for at sikre muligheden for kvalitetskontrol af målinger til myndighedsgodkendelser fremgår eksplicit i bilag 3. Endvidere at der indføres alternativ kvalitetskontrol af målinger til myndighedsgodkendelser under en eller anden form.

Der er enighed om at kommentaren om ”Miljømåling – ekstern støj” beholdes. Følgende kommentar foreslås tilføjet sidst i afsnittet ” Vedrørende målinger for lydklassificering henvises til DS 490, Anneks A.”

- Claus Riis, Riis Akustik sagde, at akkrediteringsordningen var problematisk, da den tilskyndede til få dokumentationskrævende målinger, hvor det ville være bedre med flere målinger med mindre dokumentation.

- Claus Møller Petersen, Acoustica kommenterede at akkrediteringen er fordelagtig, fordi det er den eneste, der stiller kvalitetskrav til bygningsakustiske målinger

- Birgit Rasmussen, Velux, udtalte, at formuleringen var ok, da kommunen fik en valgmulighed

- Dan Hoffmeyer, Delta, nævnte, at det var ønskeligt med en personcertificeringsordning til bygningsakustiske målinger, på linie med miljøstyrelsen ordning for miljømålinger.

- Dan Brøsted, DB-A, nævnte, at referencer til standarder indirekte medfører krav om en akkrediteringsordning eller en personcertificering.I forlængelse af ovenstående:

Bilag 3, Lydklassificering, nyt afsnit mellem afsnit 1 og 2, side 154 under ”Alment”

Nyt afsnit ønskes tilføjet: ”Kommunen kan eventuelt stille krav om, at der udføres klassifikationsmålinger. Vedr. målinger henvises til Annex A i DS 490.”Bilag 3, ang. luftlydisolations målinger, Installationsstøj

Det foreslås at tilføje nederst til afsnit 3 side 154,”Målinger kan endvidere også udføres efter DS/EN ISO 18233 omkring anvendelse af nye målemetoder i bygningsakustik. ”

- Dan Brøsted, DB-A, påpegede denne mulighed for anvendelse af f.eks. MLS.Bilag 3, ang. Efterklangsmålinger side 156

Tekst fastholdes som den er.

- Di Lin Bao, Brüel & Kjær, foreslog at måle efterklangstider i 1/3-oktaver ned til 50 Hz, som for luftlydmålinger.

- Jens Holger Rindel, DTU Akustisk Teknologi, svarede, at han ikke mente at dette var relevant da der forelå undersøgelser, der viste at den lavfrekvente ikke havde betydning for den akustiske komfort..

- Jürgen Nickel, Rockwool, påpegede at kravet om efterklangsmåling i 1/1-oktaver og lydisolationsmålinger i 1/3-oktaver, kunne betyde at efterklangstiden i nogen tilfælde skulle måles to gange.Bilag 3, ang. Trafikstøj

Tekst fastholdes som den er.

- Birgit Rasmussen, foreslog om der kunne indføres et maksimum antal udeluftventiler, som skulle være åbne ved målinger.

- Jens Nørgaard, Acoustica, vi skal ikke som akustikere kende til krav om min. vent.Bilag 3, ang. luftlydisolations målinger, Installationsstøj

Det foreslås generelt, at overholdelse af lydkravene i BR07 skal dokumenteres ved klassificering til minimum lydklasse C i henhold til DS 490.

- nævnt af flere personerBilag 3 angående måling iht DS 18233

Der foreslås tilføjet en henvisning til DS18233 i starten af begge afsnittene ”Luftlydisolation” og ”Efterklangstid”.

- Dan Brøsted Petersen og Henrik S. Olesen6.4.2, stk. 1-3 vejledning, Boliger og lignende bygninger benyttet til overnatning.

Det foreslås at ændre starten af afsnit 3 i vejledningen til dette krav til ”Funktionskravet for boliger er opfyldt, når de som minimum opfylder klasse C i DS 490, hvis bedre lydkvalitet ønskes kan klasse A eller B anvendes ”.

- Jan Christensen, Niras, fremsatte ønske om mere specifikke krav.

- Claus Møller Petersen, Acoustica, nævnte muligheden for at indføre kravene for klasse C i vejledningsteksten

- Douglas Manvell, Brüel & Kjær, fremførte, at ordet ”anses” i teksten bør skærpes til ”er” eller ”skal”.I forlængelse af ovenstående blev det vedtaget, at der skulle formuleres en sætning, som fortæller, at DS 490 giver mulighed for at differentiere kvaliteten af bygningers lydforhold. Dette anses som gjort ved formuleringen ”- hvis bedre lydkvalitet ønskes kan klasse A eller B anvendes ”.

6.4.2, stk. 1-3 vejledning, trafikstøj.

Det foreslås at slette følgende i vejledningen side 105 ”, der medfører et støjniveau på mere end 55 dB ved den enkelte bygning ”. I stedet henvises til DS 490. - dette sker ”automatisk” ved den redaktionelle behandling.

- Bent Christensen, BC Lydforhold, mente at dette kunne være problematisk.

- Jens Holger Rindel, DTU Akustisk Teknologi, nævnte, at dette vil være behandlet i den nye revision af DS 490, og derfor ikke bør stå begge steder.

6.4.2, stk. 1-3 vejledning, Lavfrekvent støj.

Tekst fastholdes

- Torben Astrup, Ingemansson, spurgte til eventuelle uoverensstemmelser mellem Miljøstyrelsens vejledning 9/1997 og vejledning 5/1984 med krav om 25 dB(A).

- Dan Hoffmeyer, Delta, mente at dette primært var et problem i Miljøstyrelsen.6.4.2, stk. 1-3 vejledning, støj fra tekniske installationer.

Det foreslås at ændre første sætning i vejledningen side 105, afsnit 5 til ”Støjniveauet udendørs fra tekniske installationer ikke overstiger værdier svarende til de vejledende grænseværdier for natperioden i Tabel I i Miljøstyrelsens vejledning 5/1984.”

- Jens Nørgaard, Acoustica, påpegede at der ellers ville kunne accepteres støjniveauer på op til 55 dB i dagperioden.

- Dan Brøsted, Delta, foreslog at skrive tabelværdien 40 dB(A) i stedet henvisningen.6.4.2, stk. 4 vejledning, efterklangstider.

Det foreslås at ændre dette afsnit til en henvisning til DS 490, da krav til efterklangstider vil være en del af den nye reviderede version .”

- Jens Holger Rindel, DTU Akustisk Teknologi, m.fl.6.4.3. Andre bygninger end boliger

Kravet vurderes at være en positiv forbedring i forhold til det eksisterende bygningsreglement.

- flere personerBilag 4, ang. lydforhold i undervisnings- og daginstitutioner

Der foreslås en reduktion af tekstindholdet, så teksten begrænses primært til krav og vejledninger. (”BR-95” slettes, enkeltpersoner/firmaer slettes, forordet kan undværes)

- Per Trøjgård, ØDS, fremførte, at teksten var for omfattende til et bilag i bygningsreglementet og bør reduceres en del, herunder at henvisninger til firmaer og personer ikke bør forefindes.

- Dan Hoffmeyer udtrykte enighed.

Bilag 4, ang. lydforhold i undervisnings- og daginstitutioner, kravværdier

Der ønskes tilføjet kravværdier for støjniveauet i daginstitutioner, når disse er placeret over lokaler med støjende aktiviteter.

- Dan Brøsted, Delta, påpeger, at trinlydkravet er skrærpet, men bør fastholdes da kravene har været i brug siden 2004. Alternativt kunne der indføres krav til trommelyd.

- Kirsten Dandernell, Gyproc, mente ikke krav til trommelyd var relevante.

- Erik Ibsen, Danogips, nævnte, at svenske undersøgelser viser, at hvis trinlydniveauet forbedres, kan der accepteres en længere efterklangstid.

- Leif Sloth Christensen, Brüel & Kjær, nævnte at tæpper vil give rengøringsproblemer.

- Kirsten Dandernell, Gyproc, forespurgte om kravene kunne lempes til f.eks. auditorier, hvilket blev fastlagt at de kunne jvf side 166.Bilag 4, ang. lydforhold i undervisnings- og daginstitutioner, kravværdier

- Dan Brøsted Petersen påpegede, at kravet til trinlyd skærpes på bekostning af trommelydniveauet. Dan spurgte endvidere, om der er behov for en skærpelse af trinlydkravet i daginstitutioner.

Det blev besluttet, at problematikken skal overvejes nærmere, da diskussionen var for omfattende til BR-07-mødet.

jea
1 2

Sponsorer
Dansk Akustisk Selskab
das@d-a-s.dk
c/o Akustisk Teknologi, Bygning 352 - DTU DK-2800 Lyngby, Danmark
Sitet er udviklet af: Martin Leerbk Pedersen